ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                         №    336 /22.06.                  2012        град Варна

Апелативен съд                                                  търговско отделение

В   закрито  заседание в следния състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  З* З*

                                                               ЧЛЕНОВЕ:  А*Б*

                                                                          П* Х*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. дело № 342 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК вр.с чл. 121 ГПК.

Образувано е по частната жалба на И.И.К., ищец по т.д.2664/2011 г. на ОС гр. Варна, срещу определение №1477 от 16.03.2012 г. с което е постановено прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на СГС. Наведени са доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като се иска отмяната му и връщане на делото за продължаване на процесуалните действия или изпращането му по подсъдност на ОС гр. Велико Търново.

В писмен отговор ответната страна оспорва основателността на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал. 1  от ГПК, от заинтересована страна,срещу подлежащ на обжалване акт – чл.121 ГПК и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Ищцата, която е с постоянен и настоящ адрес в гр. Велико Търново е предявила иска по чл. 226 от КЗ срещу ответника застраховател ЗАД”ОКЗ- Застраховане” АД, в ОС гр. Варна. С отговора на исковата молба ответникът е направил възражение за местна неподсъдност, по съображения, че седалището му е в гр.София, поради което първоинстанциония съд е прекратил производството и го е изпратил по подсъдност на Софийски градски съд.

Настоящата инстанция споделя мотивите на ВОС, за неприложимост на особената местна подсъдност по чл. 115 от ГПК. Предмет на иска с правно основание чл. 226 от КЗ е обезщетение произтичащо от сключена застраховка гражданска отговорност. Законовата възможност искът да се предявява пряко от увреденото лице не променя характера на отговорността на застрахователя - да покрие в границите на договорената застрахователна сума, отговорността на застрахования за причинените от него вреди. По тези съображения на осн. чл. 118 ГПК, съдът е преценил, че при наличието на възражение, следва да приложи общата местна подсъдност по чл. 105 от ГПК.

Основателни са доводите, че по характера си предявеният иск е на потребител и че съгласно даденото легално определение по § 1 от ДР на КЗ - ищцата, като потребител на застрахователни услуги може да се ползва от особената местна подсъдност по чл. 113 ГПК. За нея е съществувала възможността да предяви иска си по местоживеене - пред ОС гр. Велико Търново, но го е предявила пред ОС гр. Варна. Веднъж избраната от ищеца особена местна подсъдност обвързва съда. Този извод следва от систематическото тълкуване на разпоредбите на ГПК. Така в чл. 120 кодексът въвежда принципа за стабилизиране на подсъдността, а в чл. 119 ал. 3 сочи изключението - че възражение може да прави само ответника, най късно до първото по делото заседание. След като искът е предявен пред ОС гр. Варна, първоинстанционният съд пред когото е направено възражение от ответника за местна неподсъдност и искане за изпращане на делото в Софийски градски съд, не може да го препрати в друг съд, в случая ОС гр. Велико Търново, въпреки формулираното в допълнителната искова молба такова алтернативно искане.

Като е прекратил производството по делото и го е изпратил на СГС, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен акт който следва да се потвърди..

Водим от изложеното Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1477/16.03.2012г. постановено  по т.д.2664/2011 г. на Варненския окръжен съд, с което по възражение за местна неподсъдност е прекратено производството и делото е изпратено по подсъдност на надлежния Софийски градски съд.

Определението е окончателно  / Обжалването му е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 ГПК вр. с чл. 121 ГПК, поради което за него не е предвиден касационен контрол, тъй като не прегражда развитието на спора, а само разглеждането му от определен съд.

 

Председател:                                    Членове: