ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 363/23.07.2010 год.             Град Варна

Апелативен съд                                                           Гражданско отделение

На  23-и юли                                                                              Година 2010год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                   ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                                                                                                         

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. гражданско  дело № 363 по описа за 2010 година и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на А.Н.Н. ***/09год. по описа на ВОС, чрез процесуален пълномощник, против определение на съда от 04.06.2010год., с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателката  за освобождаване от държавна такса и разноски. Счита определението за неправилно по изложени съображения, като иска същото да бъде отменено и постановено друго, с което жалбоподателката да бъде освободена от заплащане на държавна такса и разноски.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. При разглеждането и съдът съобрази следното:

Производсвото по гр.д. № 2213/09год. е обпразувано по  искова молба на А.Н.Н.   срещу И.В.К..

С определение от 20.05.2010год. съдът е оставил производството без движение и е задължил ищцата да заплати сумата от 1045лв. представляваща възнаграждение за особен представител.

С молба вх.№ 2049/04.06.2010год., ищцата чрез процесуален представител е поискала на основание чл.82 ал.2 ГПК, да бъде освободена от заплащане на такси и разноски.

С обжалваното определение от 04.06.2010год. съдът е оставил без уважение молбата на ищцата за освобождаване от такси и разноски по делото.

При разглеждането на искането по същество, съдът съобрази следното:

         Предпоставките за освобождаване от такси и разноски дължими по съдебните производство са визирани в чл.83 ал.2 т.1-7 ГПК. Ищцата е представила декларация, според която притежава недвижимо имущество –два жилищни имота и получава ежемесечни доходи в размер на 163 лв. Следователно, въпреки че не разполага със значителни парични доходи,  ищцата  разполага със значително на стойност недвижимо имущество, поради което спрямо нея не са налице предпоставките за освобождаване от държавна такса и разноски, визирани в чл.83 ал.2 ГПК.

С оглед на изложеното, обжалваното определение като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

        

                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1813/04.06.2010 год. по гр.д.№ 2213/09год. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на ищцата А.Н.Н. за освобождаване от такси и разноски.

 Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването.

                                                  

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                    

 

                                                                             2.