Р Е Ш Е Н И Е

 

81                                           21.06.2010 г.                                    гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д  А

 

Апелативен съд – Варна,                                    Гражданско  отделение

на 26 май                                                                               2010 год.

в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА                                                ЧЛЕНОВЕ:                 ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                     РАДОСЛАВ СЛАВОВ

Секретар:  Ю.К.

Като разгледа  докладваното от СЕВЕРИНА ИЛИЕВА въззивно гр. д. № 196 по описа на 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 196 от ГПК/отм./, но приложим в случая с оглед наличието на хипотезата на § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК, обн. ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г./.

С обжалваното решение № 1752 от 29.12.2009 год., постановено по гр. д. № 1731/2006год. Варненският окръжен съд е осъдил „Експрес-Проект 2002” ЕООД - с. Равна гора, Варненска обл. да заплати на основание чл. 49, вр. чл. 45 от ЗЗД на: 1/ В.В.В. и Р.А.В.,*** сумата от 9 039,65 лева – обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва от 15.09.2006 г., като е отхвърлил иска им за разликата до претендираните 17 650 лева и 2/ на М.К.К. *** сумата от 10 238,60 лева - обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва от 15.09.2006 г.

Със същото решение предявените срещу „Експрес-Проект 2002” ЕООД на основание чл. 49, вр. чл. 45 от ЗЗД от В. и Р. В., М.К. и М. К. И. искове за заплащане в полза на всеки от ищците на сумата от по 233,33 лева от общо 700 лева, претендирани като стойност на СМР за възстановяване на 22 кв. м. настилка на стойност 400 лева и СМР за възстановяване на входна врата – 300 лева, са отхвърлени. В полза на ищците и ответното дружество са присъдени и направените по делото разноски съобразно уважените, респ. отхвърлените претенции.

Недоволен от така постановеното решение е останал ответникът „Експрес-Проект 2002” ЕООД, който го обжалва в осъдителните му части и моли същото да бъде отменено като неправилно – незаконосъобразно, необосновано, постановено при непълнота на доказателствата и в нарушение на процесуалните правила - и вместо него да бъде постановено друго, с което предявените срещу него искове да се отхвърлят изцяло с произтичащите от това законни последици. 

В срока по чл. 201, ал. 1 от ГПК /отм./ срещу жалбата не са постъпили писмени възражения от въззиваемите. В с. з. процесуалният им представител оспорва жалбата и моли като законосъобразно, обосновано и постановено при спазване на процесуалните правила, първоинстанционното решение да бъде потвърдено в обжалваните му части.

Съдът, въз основа на събраните по делото доказателства, становищата на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на приложимия закон, приема за установено следното от фактическа страна:

Предявените субективно съединени искове са с правно основание чл. 49 във връзка с чл. 45 от  ЗЗД.

В исковата си молба ищците В.В.В. и Р. А. В., М.К.К. и М.К.И. излагат, че са съсобственици на недвижим имот в гр. Варна, ул. „Баба Рада” № 4 – имот с площ 232 кв. м., представляващ пл. № 2 в кв. 28, VІІІ подрайон  на гр. Варна, в който всеки от тях притежава жилищна сграда в редова застройка, които подробно описват. Ищците твърдят, че в съседния на техния имот парцел, находящ се на ул. „Баба Рада” № 6 и собственост на ЕТ „БИС-Б. И.”*** се извършва строителство с възложител собственика ЕТ. Твърдят също, че през м. юли 2005 г. в нарушение на строителните правила и норми строителите извършили изкоп с дълбочина 6 м. с вертикални откоси и заемащ площта на целия съседен имот, в резултат на което били нанесени щети на имотите им, а именно: 1/ На сградата на В. и Р. В.: - видим пукнатини в пластмасовата мазилка на входното антре с дължина около 60 см.; пукнатини около комина и вътрешното стълбище в хола; хоризонтални фуги и отделяне на облицованата с гипсокартон таванска конструкция от стените в трите спални помещения на мансардния етаж; видими пукнатини между тавана и стените в банята на втория мансарден етаж, Тези щети  са на стойност 17 650 лева и представляват между 5 до 8 % от пазарната стойност на сградата. 2/На сградата на М.К.: пукнатини в горня край на външната колона 25/25 на ниво ЖБ плоча; вертикална пукнатина 2–3 мм. с дължина 2 м. между сградата на К. и И.; видими пукнатини 2-3 мм. около входната врата и прозорците на югозточната фасада; отделен парапет от външната стена на югозападната фасада; хоризонтални пукнатини с дължина около 0,80 м. във входното антре; хоризонтални пукнатини с дължина около 0,60 м. и посукана врата на тоалет; вертикални и хорзонтални пукнатини в горния край на стените на кухненския бокс; в хола - пукнатини до свода с дължина 2,5 м. и хоризонтални пукнатини до прозореца с дължина 2 м.; пукнатини между ниво ЖБ плоча и зид с дължина около 2 м. на вътрешното стълбище, видими пукнатини между стената и гипсокартона, пукнатини на стъпалата от врачански камък с дължина около 0,25 м.; пукнатини до прозореца на спалнята с дължина 0,5 м. и зад вратата. Стойността на тези увреждания е 4 860 лева. 3/ Повреди в общи /съсобствени/ на ищците части: - пукнатини и разместени тротоарни плочи в двора и некачествени заздравителни работи – на стойност 400 лева; 4/ повредена входна врата на двора – пречупена колона, посукана метална врата, повреда в устройството за отваряне и комуникация – 300 лева; 5/ разрушена тухлена плътна ограда с дължина 20 м. и височина 2 м. на границата между двата имота – на стойност 4 800 лева. Горепосочените суми /т. 1 и 2/ ищците претендират от ответния ЕТ като обезщетение за нанесените им в собствените им жилищни сгради вреди. Посочените в т. 3, 4 и 5 суми общо в размер на 5 500 лева се претендрат общо от всички щци като съсобственици на увреденото имущество. Претендират и законната лихва върху исковите суми, счтано от завеждането на исковата молба.

Ответнкът ЕТ оспорва исковете, като твърди, че е прехвърлил собствеността върху имота, в който е извършено строителството и че не негов възложител, а такъв е „Експрес-Проект 2002” ЕООД с изпълнител ЕТ „Д.-Б. И.”. Твърди също, че настъпилите вреди са в резултат на форсмажорни обстоятелства – проливни валежи, както и че вредите са последица и от построяването на сградата, собственост на В.В. съгласно нот. акт № 63/1997 г., в противоречие с нормативните документи.

С протоколно определение от 15.03.2007 г. /л. 110 – т. І/ производството срещу ответния ЕТ „Б.-Б. И.”*** е прекратено и като ответник е конституирано „Експрес-Проект 2002” ЕООД. Ответното дружество оспорва исковете, като възразява уврежданията в имотите на ищците да са настъпили в резултат на виновни действия на негови работници, извършвали строежа в собствения му имот, граничещ с този на ищците.  

По молба на ищците /л. 161 - т. І/ с определение № 1552, постановено в з. з. на 25.06.2007 г. /л. 164, 165 – т. І/ производството по делото е прекратено в частта му по иска на В.В., Р.В., М.К. и М.И. срещу ответното дружество за заплащане на обезщетение в размер на 4 800 лева за срутена ограда.

С молба от 26.07.2007 г. /л. 177, 178 – т. І/ ищците уточняват, че са участвали в изграждането на съсобствените входна врата и настилка на двора с равни средства, поради което претендират от обезщетението в размер общо на 700 лева за нанесените на входната врата щети /300 лева/ и за възстановяване на увредената дворна настилка /400 лева/  обезщетения в еднакъв размер – по 233,33 лева за М. К. ***И. и общо 233,33 лева – за семейство В..

В с. з., проведено на 17.07.2009 г. /л. 626 – т. ІІ/ на основание чл. 116 от ГПК /отменен/ е допуснато увеличение на предявения от М.К. иск от 4 860 лева на 10 238 лева.

Безспорно по делото е, а се установява и от приложените нот. актове /л. 6 – 11 – т. І/, че ищците са съсобственици на недвижим имот, представляващ  дворно място, находящо се в гр.Варна, ул."Баба Рада" № 4, представляващо имот пл.№ 2 в кв.28, осми подрайон на гр.Варна, цялото с площ от 232 кв.м., като всеки от тях притежава в имота жилищна сграда, които сгради са свързани в редова застройка, както следва: - В.В. и Р.В. притежават жилищна сграда, придобита в СИО, състояща се от три етажа: сутерен- състоящ се от изба, котелно, битова стая, коридор, работилница, първи етаж- с площ 59,71 кв.м., състоящ се от входно антре, кухня, тоалет, дневна-хол, стълбище за мансардния етаж и за сутерена, и мансарден етаж с площ 59,71 кв.м. състоящ се от детска стая, две спални, баня-тоалет, антре и балкон, разположена в дъното на поземления имот; - М.К. притежава жилищна сграда, разположена на страничната регулационна линия, граничеща с имот УПИ1-1, състояща се от входно антре, дневна с кухненска ниша, баня-тоалет и таванско помещение; - М.И. притежава жилищна сграда, разположена на улично-регулационната линия и страничната регулационна линия към УПИ 1-1, състояща се от хол, две стаи, кухня, два килера, дървено входно стълбище, тераса, тоалет и две изби, магазин и склад.

Безспорно е също, че в съседния на техния парцел имот, находящ се на ул."Баба Рада" № 6, представляващ УПИ XVIII-3, кв. 28 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, през м. юли 2005 г. започва строителство на хотел и ресторант на две нива с кухненски бокс с възложител „Експрес-Проект 2002” ЕООД,  което е и собственик на имота /л. 49 – 58 – т. І/. С договор от 17.06.2005 г. /л. 49 и 50 – т. І, представен и пред настоящата инстанция/ ответното дружество възложило изпълнението на строителството на ЕТ „Д.-Б.И.”-Варна.

В първоинстанционното производство са събрани гласни доказателства, от които се установява следното:

Св. Т.Т. Д. /л. 619 – 623 – т. ІІ/ излага, че в качеството си на проектант на основен ремонт на къщата на семейство В. познава имотите на ул. „Баба Рада” № 4 от 1993 г. Първоначално проектът бил изготвен за основен ремонт, но се оказало, че къщата е доста стара и се налага разработване на конструктивен проект за нови допълнителни основи, за цялостното възраждане на къщата. Станало ясно, че къщата на съседката М.К. също се нуждае от основен ремонт. Започнало много сериозно конструктивно укрепване не само на къщата на К., но и на къщата, която била долепена до калкана на къщата на семейство В. в имота на ул. „Баба Рада” № 6. Направени били стоманобетонови стени, удълбочени, уширени, като контрафорси, които да укрепят къщата в имота на ул. „Баба Рада” № 6, разположена на калкан с тази на семейство В. Извадено било разрешението за строеж да се прави основен ремонт. Изляти  били нови основи, поетапно се изградили нови стоманобетонови избени стени. През 1993 г. - 1994 г. били извършени конструктивни строителни работи, като вместо основен ремонт фактически било извършено основно строителство - част от къщата била съборена и възстановена наново. Строителството  на къщата на сем. В.  вървяло по всички одобрени проекти. Направен бил конструктивен проект, който бил одобрен в Общината. Всички бетони, армировки са били закупувани от бетонови възли, които към 1993 – 1995 г. били лицензирани и качеството на бетона се наблюдавало, за всяка една партида доставен бетон имало транспортна бележка, въз основа на която след това се вземал протокол за качеството на вложения бетон. Гипсокартоновите плоскости били закупени от фирма „Гранит”, която била доставчик на гипсокартонови плоскости „Кнауф” и цялата технология „Кнауф”; с оригинални алуминиеви конструкции немско производство били направени обрешетници на всички новоизградени стени - било тухлени, било стоманобетонови и били облечени с този гипсокартон. Около 1998 г., /началото на 1998 г./ било приключено всичко окончателно по строителството по къщата на семейство В. През месец май на 2005 г. свидетелката била извикана спешно от г-жа В.. В качеството си на председател на Съюза на строителните конструктори в гр. Варна и на проектант свидетелката отишла да види какво става и установила, че  изкоп с дълбочина 6,5 м. стоял отворен, непосредствено на границата на имота на ул. „Баба Рада” № 4 по цялата дължина на имота, включително и покрай къщата на семейство В. Къщата на семейство В. била със сутерен, дълбок около 3 м., а основите били направени максимално плоски. Поради направения огромен изкоп на ул. „Баба Рада” № 6, дълбок около 6,5 м., основите на къщата на семейство Василеви се оказали на около 2,5 м. над дъното на изкопа, което според свдетелката противоречи на всички строителни норми, технологии и  правила, тъй като такива изкопи би трябвало да се правят на ламели, т.е. изкопава се един метър дълбочина, копае се широко, перпендикулярно един метър, залива се укрепваща стена, когато тази стена добие необходимата якост се откриват следващия един метър, или това е така наречената технология на леене на калканни фундаменти на ламели. Това се налагало заради голямата разлика в денивелацията между основите на едната къща и на другата къща. По всички действащи строителни нормативи основите на къщите, които се намират на калкан, трябва да бъдат на една и съща дълбочина, което значи, че е трябвало, фундирайки на ламели, внимателно да подкопават на части  къщата на Василеви, метър по метър на дълбочина така, че да достигнат в зоната на калкана нивото на фундиране до калкана на новата сграда. Това го е имало по проекта на строежа на хотела, с който свидетелката лично веднага се е запознала. Имало разработен  проект за организация и изпълнение на строителството, т.н. ПОИС, но на място не било изпълнено. Въпреки, че строителят и конструкторът били сигнализирани за това нарушение, продължили да копаят със същите темпове по-нататък към имота на ул. „Баба Рада” № 8, без да се вземат никакви мерки за укрепване на изкопа, с изключение на една стена, която започнали да леят с доста бързи темпове успоредно на ул. „Стефан Стамболов”. Но къщата на ул. „Баба Рада” 4  останала да виси. Докато една сутрин - на 15 септември, с плач и със силно притеснение семейство  В. в четири часа сутринта дошли да вземат свидетелката и я завели на обекта. Поради непрекъснатия валеж от 14-ти след обяд и вечерта, целият този изкоп се бил  превърнал в едно огромно море и под основите на къщата на В. се била образувала пещера с дължина над 3 м., височина 2,5 м., като основите  на къщата на В. висяли над изкопа. Перпендикулярните основи и армирната настилка на избата, която била направена при новото строителство на В. буквално държали цялата къща. Уведомени били Гражданска защита, Полиция, РДНСК, гилдията на строителните конструкции, П. Х. До сутринта се събрал един екип от 20 човека. Хората, живеещи в къщите били извадени. Направен бил план за аварийно укрепване на основите на къщата. Започнало изчерпването на водата, но това не можело да стане изведнъж, защото колкото повече намалявало нивото, толкова повече започвала да се свлича пръстта. До сутринта паднала цялата ограда и за да се спаси къщата на В.,  бил  направен т.н. савак – една огромна кофражна плоскост, направена успоредно на стената на № 4 и започнали да подливат бавно с много рядък бетон, за да се напълни дупката и бетонът да изтласква водата навън и да запълва образувалата се под основите на къщата пещера. Тежките камиони и бетоновозите и бетон - помпата, които дошли още повече разтресли терена и започнал да се свлича повече от половината двор на ул. „Баба Рада” № 4. Останало едно парче  от 50-60 см., оголило се цялото ел. захранване, отворили се обсадните тръби, които носят електропроводите, които преминават по тротоара на ул. „Баба Рада”, отворила се канализацията, виснали във въздуха канализационните тръби на къщите, които са в двора на ул. „Баба Рада” № 4 и започнало едно тотално подсилване, укрепване с подръчни средства, докато се вземе решение как и по какъв начин да се укрепи всичко. Може би на третия ден след започване на бетонирането, в  присъствието на свидетелката и на г-н Д. от Гражданска защита, се чул силен трясък откъм гърба на къщата на В. и се оказало, че има една огромна пукнатина, която се появила на задната страна на къщата на В., тъй като тя била буквално надвиснала, дръпнала се и се пукнала в най-слабото си място, в задната страна. Гражданска защита категорично забранила на В. да влизат в къщата си и семейството бло евакуирано. В същото време целият двор така се бил свлякъл, че и основите на другата къща, на семейство К. се виждали. Целият двор, абсолютно всичко се било свлякло в изкопа, в ямата на № 6. Пораженията били страшни. Нямало пътека по която да се влиза. Направило се едно дървено мостче, по което да се преминава за да се влиза до къщите. Започнали възстановителни работи, които продължили до средата на м. ноември. Това,  което свидетелката е видяла на място, били вертикални пукнатини по стените на къщата, хоризонтални пукнатини по стената, която е в съседство на ул. „Баба Рада” № 6. След възстановителните работи пукнатините не можели вече да бъдат причислени към една аварийна ситуация, сградата можела да се обитава, но дворът се нуждаел все още от попълване. Фирмата - ответник  най-напред изградила стената, направили й хубава основа. Изпълнили оградата и започнали да възстановяват двора, вътрешната канализация. Според свидетелката външните канализационни връзки не са пипани, тъй като те не били разбутани, не били пукнати. Някои от щетите семейство Василеви си ги възстановили сами. В хола всички щети сами си възстановили, като  направили частичен ремонт. Имало  отцепване на противопожарния зид, който е откъм задната стена, към закусвалня „Добруджа”. Там също е било правено с болкит, със специална лента, всичко е затваряно, защото не можело да се чака да се оценяват щети. В къщата на К. също имало доста сериозни пукнатини като според свидетелката причината за това в тяхната къща да има доста чувствителни пукнатини е това, че тя е още по-високо фундирана и когато е станало смъкването на целия двор и при тях е станало оголване на основите. Конкретно почвите там били  глинести, характерни за централната част на Варна. По-специфичното там било, че има доста дълбок културен слой. Според св. по принцип дълбочината на залагане на фундаментите трябва да бъде задължително под 2 м., за да се достигне здравия глинестия пласт, който може да носи тези сгради. Тези сгради са с ниска етажност и спокойно могат да бъдат фундирани на глинестия пласт, който е на около 2 кг на кв. см. носимоспособност. Вода от никъде другаде, освен от улицата не е имало. Валяло е силно, по-силно отколкото един обикновен дъжд. Изпълнителят на строителството на ул. „Баба Рада” 6 не е бил взел никакви мерки водата да не влиза в изкопа. Вода най-вероятно  е влязла не само от прекия дъжд, но и от улицата, защото строителят бил разбил целия тротоар, висяли в изкопа всички тръби, в които са положени уличното осветление и където минава електро- захранването и буквално стичайки се по наклона на ул. „Баба Рада”, всички води от тогавашната улица „Ленин”, от ул. „Александър Малинов”, всички които идвали отгоре от наклона, всички като от фуния се изтичали в изкопа, който не бил обезопасен. Според св. трябвало е да има дига от наредени торби с пясък, за да не влиза водата. Изкопът е бил пълен с вода до към 10 часа сутринта и продължавал да се пълни от оттичащи се води, а оградата паднала по-късно. Канализационната тръба на сградата на В., която обира водите минава през двора и отива под портата, минава и се включва в главната канализация, части от тази канализация останала открита. Още преди да се започне ремонта всички водосточни тръби на старите сгради влизали в дъждовната канализация. В двора нямало водосточни тръби, които да се изливат директно в двора. И при ремонтите всички водосточни тръби били вкарани в същата съществуваща дъждовна канализация, която ги отвежда на улицата. След това като се възстановявало, всички води се хванали, направили се нови тръби, водосточните тръби се облякли с гипоскартон и били измазани и всичко било вкарано в дъждовната канализация, която си минавала в имота, откакто свидетелката го познава. Части от основите били открити, не целите, но под тяхната настилка имало пропадане. Под къщата на К. също имало пропадане.

Свидетелят К. Д. С. /л. 623 на обр. стр. – 624 – т. ІІ/ излага, че е проектант на къщата на К.  във връзка с извършената й реконструкция. Счита, че всичко е спазено както е по проектите: конструктивен, архитектурен, ВиК и ел. проект. Не е имало някакви проблеми. Къщата била реконструирана, тъй като самият проект е бил за реконструкция. Единственото което не се завършило поради липса на средства било частичното избено помещение. Колони, основи, плочи -    всичко било направено съобразно проекта. На 14-15 септември бил извикан  В съседния парцел имало неукрепен изкоп, заради който част от двора се бил пропукал и имало свличане. Това станало след един голям дъжд. По къщата на К. имало пукнатини. Дори не можело  вратите добре да се отварят, защото е имало явно някакво движение. Изкопът не бил укрепен. Според свидетеля причината за тези пукнатини бил изкопът, защото „като се подкопаят основите, всичко тръгва”. Основите си имат съответна височина, която се изпълнява. Изкопът бил на границата с двора на къщата, която е по-навътре. Изкопът бил на вътрешната регулационна граница  с около 6 – 6,5 м. дълбочина. Имало масивна ограда на тази вътрешна регулационна линия, която пропаднала. Имало  пукнатини по стълбището на сградата на К. - то било изкривено на една страна. В къщата на К.  изба не е правена. Имало само изкопани основи – дълбоки  толкова, колкото са по проект.

Свидетелят И.П.  /л. 657- 658 – т. ІІ/ установява, че  още при започването на строежа бил  определен за технически ръководител на обекта – хотел - и вписан в заповедната книга като такъв. Независимо от това, на обекта през цялото време имало още един технически ръководител, който стоял непрекъснато там. Той бил помощник технически ръководител. В момента на падането на този дъжд, който според свидетеля следва да се класира по действащите норми като проливен, пороен дъжд, строежът бил в следното състояние: строежът бил разделен на три напречни секции. В най-дълбоката част, в дъното на парцела била изградена фундаментна плоча, изграден първи избен етаж и изградени части от стените за втори избен етаж, който е видим към задния двор. Средната секция била изкопана до земна основа. Била наредена армировката за фундаментната плоча и се подготвяла за леене на бетона на втората фундаментна плоча. Третата част, която е най-близко до улицата, на нея изкопът бил направен на не повече от 2 - 2,5 м. дълбочина, т.е. около един етаж. Тъй като дълбочината на парцела е голяма, изкопите вървяли на етапи. Точно в този момент станало наводнението. Дъното на парцела бил укрепен с изградената нова конструкция. В средната част имало укрепване, което за момента на сух  терен било достатъчно. В първата част, т.е. изкопът до уличното платно бил с такава дълбочина, че на такива изкопи не е нужно укрепване. Във времето на това строителство, практически по уличната регулация имало ограда, но тази ограда била обикновена, строителна ограда, като за всички обекти, не ограда, която предвижда някакви бедствия. При проливния дъжд, който паднал в първите часове на денонощието, повърхностните води от улиците над булеварда отгоре се изтекли по ул. „Баба Рада”, където е вървял порой по цялата й ширина. Тогава според свидетеля вероятно водата е повдигнала тази ограда, която е оградата на строителната площадка, втикнала я е вътре и е преляла в изкопа. На сутринта, когато свидетелят отишъл, строителната яма /обектът/ била пълна с вода и през един отвор на задната стена се изтичала към задния парцел. Оградата, която е на строителната площадка на дворното място била смъкната вътре в ямата от водата. Оградата, която е между дворовете, била масивна тухлена ограда с дебелина 12 см., с колони. Тя все още не била паднала. Тя паднала при изпомпването, защото при изпомпването се освободил водния напор между стените.

Първоинстанционният съд е назначил и изслушал няколко СТЕ, от чиито заключения се установява следното: Според в. л. А. Г. /л. 597 – 598 – т. ІІ/  при извършения оглед на сградите, собственост на  В.  и Р. В. и М.К. са констаирани следните щети: Жилищна сграда на В.В.: I етаж - входно антре - наклонени пукнатини в пластмасова мазилка с дължина 0.80 м; - хол-дневна - пукнатини в мазилката, наклонени и вертикални с дълж.2,10 м.; II етаж - мансарден етажаня-тоалет -хоризонтални пукнатини -фуги между таван и стени с дълж. 3,65 м., детска спалня - вертикални фуги с отделяне от мазилката с дълж. 5,10 м.; хоризонтални пукнатини и следи от течове с дълж. 3,40 м.; вертикални пукнатини с дълж. 2,60 м.;  коридор - хоризонтални фуги между стени и тавани -2,35 м.; наклонени пукнатини по стени - 6,15 м.; вертикални пукнатини до прозореца с отделяне - 1,25 м.; хоризонтална фуга над прозореца - 1,30 м.; спалня -изток - вертикални фуги - 2,90 м.; наклонени пукнатини по ската на покрива -5,90 м.; хоризонтални фуги между стени и тавани - 6,20 м.; спалня до стълбище - хоризонтални пукнатини - фуги между стени и тавани с дълж. 7,50 м.; хоризонтални пукнатини по греди - 3,30 м.; вертикални пукнатини - 0,60 м.; стълбище - хоризонтални фуги между стени и тавани - 1,20 м.; наклонени пукнатини с дълж. 1,55 м.; Сутерен: Констатира се изразена влага от течове на вода в югозападната част на стената в близост до ниво втори сутерен на хотелската сграда с площ от около 2,10 кв.м. В помещенията облицованата таванска конструкция с гипсокартон е отделена от стените с видими хоризонтални фуги. В сграда на М.К.: пукнатини в горен край на външна колона 25/25 на ниво ст.бетонна плоча балкон на М.И.- вертикална пукнатина от 2,80 м. и шир.2-3мм. между сградите на К. и И. отделяне на метален парапет от външна стена и разместване на два броя бетонови стъпала при входа на сградата; I етаж: входно антре- хоризонтални фуги между стени и таван с дълж. 3,60 м.; тоалет- баня - хоризонтални фуги по тавани 2,80 м.; хол-дневна - хоризонтални пукнатини по стени - 3,55 м.; хоризонтални фуги по тавани - 3,05 м.; вертикални пукнатини около прозорци - 1,70 м.; вътрешно стълбище - хоризонтална фуга между ниво плоча и зид - 2,70м.; вертикална фуга в горен ляв ъгъл с шир.около Змм. - 2,20м.; наклонени пукнатини - 4,20м.; пукнатини в настилката на площадката около 0,80м. и на пет броя стъпала отгоре надолу. Мансарден етаж: - спалня - хоризонтални фуги между стена и таван - 6,00 м.; вертикални фуги- 2,50 м.; наклонени фуги по ската на покрива - 8,00м.; пукнатини по греди - 0,60 м.; леки пукнатини като мрежа зад вратата на стаята около 3,00 м. В помещенията облицованата таванска конструкция с гипсокартон е отделена от стените с видими хоризонтални фуги. Нарушена външна пръскана мазилка към двора до цокъла на сградата на М.К. *** допълнителната експертиза /л. 614 – 615 – т. ІІ/ вещото лице е описало местоположението на констатираните вреди с оглед регулационните линии и местоположението на стените спрямо имота на ул. “Баба Рада”  на ищците и този на хотела, собственост на ответното дружество.  

Според основното и допълнителни заключенияна назначената от окръжния съд тройна съдебно-техническа експертиза /л. 643 – 653 – т. ІІ/ общата възстановителна стойност на уврежданията на сградата на В.В. възлиза на 9039, 65 лв. Общата възстановителна стойност на уврежданията на сградата на М.К. възлизат на 10 238,60 лв. Вещите лица са изготвили стойностна сметка, която е неразделна част от заключението, в която са отразили всички увреждания на сградите на ищците В. и Р. В. в дворното място в гр. Варна ул."Баба Рада"№4 , както и на сградата на М.К. и стойността за отстраняванетето на всяко от тях. Във връзка с процеса на строителството на хотела, вещите лица са стигнали до следните констатации /въз основа на приложените по делото писмени документи/: Строителството на обекта е започнато и се е извършвало при наличието на всички необходими документи по глави 8 и 9 от ЗУТ: одобрени инвестиционни проекти, строително разрешение, договор за строителен надзор, заповедна книга, протокол за откриване на строителната площадка, протокол за строителна линия и ниво, акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване основен репер на строежа. На 05.08.2005 год., в съгласие с изискването на одобрения проект-чертеж "план на основите" от част "конструктивна" е приета основата на масовия изкоп от инж. геолог М.П. като отговаряща на проектните изисквания и се разрешава полагането на подложния бетон./заповед №1 / т.е. към тази дата изкопът е бил извършен на проектната дълбочина - 6.65 м. На 10.08.2005 год. с писмо РО-1643-01-421 началникът на Районна дирекция за строителен надзор Варна инж. А. П. разпорежда: да се спазва стриктно технологията за изпълнение на изкопите и укрепването,  указана в одобрения проект по част "конструктивна", а също така и в Плана за безопасност и здраве; да се извършва ежедневен контрол от лицето, упражняващо строителен надзор съвместно с лицето, упражняващо авторски надзор по част "конструктивна". Документи , че това е изпълнявано цялостно или частично няма. На 15.09.2005 г. в гр. Варна в интервала от 0 часа до 3 часа е валял дъжд с общо количество 62 л/м2. Това количество по данни на Института по хидрология и метеорология - филиал Варна превишавало два пъти месечната норма. Следствие на дъжда, на обекта се създава критична ситуация. Конкретно за обекта, водата от ул. "Баба Рада" нахлува и запълва изпълнения изкоп, като събаря тухлената ограда между парцелите на ул. "Баба Рада" № 4 и № 6 /част от нея строителят е демонтирал предварително/. Свлича се част от двора на парцела на ул."Баба Рада "№ 4, като се създава опасност за къщата на В.В., има прекъсване на водопроводно отклонение и прекъсване в електрозахранването. Състоянието на обекта е подробно документирано със снимков материал. Със заповеди №3/15.09.2005 г. и №4/17.09.2005 г. от проектанта- инж. П. Х. са предписани неотложните аварийни действия за стабилизиране на свлечените части от строителния изкоп. На 22.09.2005 г. проектант- конструкторът инж. П. Х., с нотариално заверена декларация се отказва от авторските си права и не възразява същите да бъдат
прехвърлени на инж.
И.П.П. /до тогава технически ръководител на обекта/. Ежедневното присъствие на обекта на инж. П. е отразено в заповеди №№ 6-17 /последната от 03.11.2005 г/. В този период са извършени: стабилизирани водопровод и ел.проводи под уличната тротоарна настилка -изпълнена е укрепителна подпорна стена към свлечената част от парцела на ул."Баба Рада"№ 4; залята е плоча "Б"над втори избен етаж в обсега на сградата на г-н В., фундаментна плоча и стени към сградата на ул."Баба Рада" № 8, заедно с плочи "А" и "Б" до линията К20-К23. На 29.09.2005 г. от инспектори на РДНСК Варна е съставен констативен протокол, че изкопните, кофражните и бетоновите работи се изпълняват в съответствие с предписанията и заповедите на проектанта и лицето упражняващо строителен надзор. Изпълнена е укрепителна бетонова стена по височината на свлечения терен към двора на ул."Баба Рада" № 4. Изградена е временна укрепителна подпорна стена към улицата. Възстановени са трасетата на техническите проводи. На 08.11.2005 г. се проявява частично свличане на откоса между колони К28 и К27. Тук причината е в неспазената технология на изкопните работи /неукрепени вертикални откоси при дълбочини на изкопа над 6м./. Съгласно Правилник за извършване и приемане на строително - монтажните работи - част "земни работи", таблица 3, допустимата дълбочина за изкопи с вертикални откоси без укрепване за земни почви е 1,50 м.,  а в случая масовият изкоп е бил с дълбочина около 5 м. Независимо, че е работено на участъци, не е спазена стриктно технологията за изпълнение на изкопните работи и укрепването им съгласно част "конструктивна" от проекта, посочена и в плана за безопасност и здраве. В заповед № 18/08.11.2005 г. от инж.И.П. са предписани подробно стабилизиращите мероприятия. След тяхното изпълнение са бетонирани: фундаментната плоча, стени съвместно с плочи "А" и "Б", т.е. участъка към двора на ул."Баба Рада " № 4. По отношение на сградата на ищците В. и Р. В. на 25.01.1995 г. от кметство "Одесос" е издадено Разрешение за строеж № 9 за извършване на основен ремонт и преустройство по одобрен проект /лист 195 – т. І/. Проектът съдържа заснемане - сутерен, етаж и таван и работни проекти за преустройството им: архитектурни и конструктивни. В конструктивните планове е дадено подсилване на основите, кофражен и арматурен план на плоча „А"- ниво терен, кофражен и арматурен план на плоча „Б", където е оформен мансардния етаж и дървена покривна конструкция с топло и хидроизолация. Служба "Архитектура и благоустройство" при район „Одесос" издава Удостоверение ТСУ-9400В-297 от 16.12.1997 г. че, сградата на В.В. отговаря на проектите по Разрешение за строеж №9 /1993 г., което да му послужи пред нотариус за съставяне на констативен нотариален акт /лист 196 – т. І/. С НА №63, т. XXIX, дело №25496 /1997 г. В.В. е признат за собственик на жилищна сграда на ул."Баба Рада" № 4, на три етажа: сутерен, първи жилищен етаж-59,71 м2 и мансарден етаж-_- 59,71 м2./лист 8/ Сградата е в експлоатация. По отношение на сградата на ищеца М.К. с Разрешение за строеж №240/27.11.2000 г. от кметство "Одесос" е дадено съгласие за преустройство на таванската стая в стая за живеене по одобрени проекти на 16.10.2000 г./ лист 197 - т. І/. С доклад от арх. Г. М. М. вх. №АГ-9400-М-297/10.112000 г. потвърждава Всички проекти са изработени с пълнотата на проектните документи: записки, чертежи и изчисления в съответствие с всички нормативни изисквания"/ л. 302- т. І/. В записката част „архитектура” е посочено „Като алтернатива на амортизацията на паянтовата постройка / изгнил каратаван и покривна конструкция/, проектът предлага подмяна на подовата конструкция със стоманобетонова плочи и направа на сутерен-изба." /л. 306 – т. І/. В записката по част „конструктивна” е казано: Сградата е осигурена на земетръс VII степен на MSK. /л. 316 – т. І/. Сградата е в експлоатация. Според вещите лица няма документи за допуснати отклонения от одобрените проекти - архитектурни, конструктивни, част „В и К". При изпълнение на строителството/ ремонтите и преустройството/, касаещи сградите на ищците, няма документи, че е извършвана промяна в свързването им към уличната канализация. В подадените визи за проектиране няма нанесени подземни комуникации в т. ч. и канализация, тъй като Разрешителните за строеж са за основен ремонт и преустройство и последните се запазват. В геоложкия доклад за сградата на ул."Баба Рада"№ 6 няма данни, че почвите са льосови. Полагането на тръбите за канализация в бетонови корита в случая не е технически обосновано. В заключението на тройната СТЕ от 08.03.2006 г. /гр. дело №4597/2005 г. на ВРС- XIX състав – л. 50 е казано: " Канализацията, обслужваща молителите се е намирала в ПИ пл.№1372 или УПИ III2, кв.28 успоредно на процесната сграда /граница странична строителна линия между ПИ с пл.1372 и пл.№1373 / и заустена в уличната канализация на ул."Баба Рада".

Съгласно от допълнителното заключение на тройната СТЕ всички водосточни тръби от сградaта на В. се включват в една тръба, монтирана под тротоарната настилка в двора, която не се вижда. Не се вижда и шахтата. Не е бил представен ВиК проект, откъдето да се види разположението на отточните водопроводи до връзката им с уличната канализация. Стената към ул. „Баба Рада" № 2 е калканна. Покривите на ищците са едноскатни към двора. При огледа на покривите не били констатирани нарушения и деформации на положения рулонен материал. За положените гипсокартони по стени и тавани не може да се каже каква технология е използвана и спазена ли е, тъй като върху положените гипсокартони е изпълнена минерална мазилка. С още едно допълнително заключение вещите лица отговарят, че не може да се направи заключение, че чрезвичайното количество и интензитет на валежа на 14/15.09.2005 г. – 62 л./м2 за 1 час, което е 200% спрямо нормата за месеца според състоянието на канализацията на ул."Баба Рада", това на канализацията в дворното място и сградите на ищците, вида на почвата, денивелацията на терена, годината на построяване сградите на ищците и типа им, са се отразили на носимоустойчивостта на тези сгради. При изготвяне на стойностната сметка, /към първоначлното заключение/, количеството на строително - ремонтните работи са определени съгласно направения оглед и замервания в присъствието на страните и съобразно представеното заключение на вещото лице инж. А. Г. и прието от съда. В стойностната сметка единичните цени на строително - монтажните работи са взети от Справочник за цените в строителството, издание на „Стройексперт" СЕК, тъй като няма договорени елементи на строителната калкулация - като часова ставка, допълнителни разходи и др.

В с.з, вещите лица отговарят, че по норми за проектиране на бетонни и стомано-бетонни конструкции, е казано, че не бива да се съчетава ниска марка бетон с високия клас на стомана А3. По  проекта има проектант-конструктор, съответно технически контрол по конструктивната част. Проектантите са преценили, че за тази сграда и за този проект това е абсолютно допустимо. И така е и изпълнено. Тъй като не са представени протоколи за бетон, не може да се определи какъв бетон е бил положен в сградата. Не е допустимо такова съчетаване на марка бетон 15 със стомана клас А3 - това е за сградата на М.К.. Избата не е изпълнена. Имаме проектант-конструктор, който  е приел конструктивните елементи. Тъй като няма заповедна тетрадка, няма протоколи, съставени по време на строителството, не може да се отговори как е било изпълнило строителството. Вещте лица излагат, че даже да се направят шуртове /изкопи/ около сградата ще се видят само частично елементи на определени места, но в никакъв случай няма да се види изпълнението на бетона или в този участък какво е изпълнено.  Вещите лица обясняват, че при изготвяне на стойностната сметка тъй като липсват доказателства, не може да бъде изготвен анализ за всеки вид работа и затова са използвали средни цени в строителството за страната, които са публикувани в справочник на „Стройексперт”. Той не е задължителен, но това е единственото печатно издание, което излиза и съдържа конкретни цени на отделните СМР, средни за страната за съответните строежи. Отделно от това, в тяхната сметка са отразени ремонти строително-монтажни работи, а този справочник касае изпълнението на ново строителство. Според вещите лица ремонтните СМР са по-скъпи, между 10 и 30% като единична цена, тъй като не могат да се отчитат допълнителните разходи за труд, които се налагат за един ремонт. Така изготвената стойностна сметка е експертно заключение на трите вещи лица.

Въз основа на така събраните доказателства съдът прави следните изводи:

Разглежданият състав на непозволено увреждане по чл. 49 от ЗЗД урежда една от хипотезите на отговорност за чужди действия и касае отговорност за лицето, което е възложител на определена работа, при изпълнението или по повод изпълнението на която е причинена щета. Във всички случаи на отговорност за чужди действия, вкл. и в хипотезата на чл. 49 от ЗЗД отговорността е производна. Тя е в пряка зависимост от извършения деликт доколкото е налице виновно поведение на извършителя. Отговорността на възложителя по чл. 49 от ЗЗД има обезпечително-гаранционна функция и е обусловена от отговорността на причинителя. Следователно, субсидиарността на отговорността по чл. 49 от ЗЗД е в няколко зависимости: на първо място – доколко е налице деликт от изпълнителя, на когото е възложена работата; дали деликтът е по повод и във връзка с изпълнението на възложената работа и налице ли е причинно-следствена връзка между неправомерните действия и претендираните вреди. В конкретния случай при извършване на изкопните работи изпълнителят, на когото ответното дружество е ВЪЗЛОЖИЛО строителните работи не е спазило необходимите правила и норми, уреждащи извършването на строителство, налагащо изкопни работи с дълбочина 6-6.5 м. В тази връзка следва да се кредитират показанията на св. Д. и да се  приеме като обективно и компетентно изготвено заключението на тройната СТЕ.  Освен, че лицата - изпълнители, на които ответното дружество е възложило работата, не са спазили технологията за изпълнение на изкопните работи и укрепването им съгласно част "конструктивна" от проекта, те не са положили и необходимата грижа за  обезопасяването на строежа с оглед есенния сезон и характерната за него метеорологична обстановка за гр. Варна. Действително, от представените писмени доказателства се установява, че количеството на падналия валеж е двойно над нормата за този период, но ако останалите изисквания –досежно принципа за поетапно изкопаване и изграждане на основите /както е било залегнало в проекта/ са били спазени, то последствията е нямало да бъдат толкова тежки. В качеството си на търгосвко дружество – възложител на работата, ответникът има задължение да извърши строителството с грижата на добрия стопани. За да стигне до горните изводи, съдът кредитира като обективни и безпристрастни показанията на свидетелите Д. и  С., които са и специалисти – проектанти. Не следва да се кредитира изложеното от св. П., тъй като същият не е безпристрастен  - същият е бил технически ръководител на обекта към датата на събитието, а е и видно от предписанието на РДНСК, че още преди инцидента ищците са сезирали комптентните органи, че строителството не е обезопасено и при изкопа не се спазват предвидените по проект мероприятия. 

С оглед изложеното, съдът счита, че са налице всички предпоставки за ангажиране отговорността на ответното дружество в качеството му на възложител на извършваната работа, а именно: наличие на неправомерни действия от страна на изпълнителя, извършени по повод и във връзка с възложената работа – изграждането на строителен обект - хотел и причинно-следствена връзка между тези неправомерни действия и прчнените на ищците вреди.

Въз основа на събраните по делото доказателства не може да се направи извод за наличието на съпричинителство от страна на ищците. Сградите и на двете семейства са били ремонтирани в периода от 1994-1998 до 2000г., като ремонтите са били извършени съобразно издадените и одобрени  проекти за това, и в последствие обектите са били одобрени и въведени в експлоатация, били са ползвани и са били в годно за това ползване състояние към момента на настъпване на увреждането, което ги е направило не само негодни, но дори опасни за техния живот.

 По отношение на характера, вида, местоположението и стойността на причнените вреди следва изцяло да се кредитират заключенията на единичната и тройната СТЕ, които кореспондират на останалите събрани по делото писмени и гласни доказателства. Според настоящия състав заключението, имащо характер на стойностна сметка, е обективно и компетентно изготвено, при което са съобразени  описаните вреди, материалите, труда и разходите за тяхното възстановяване.

С оглед изложеното, искът на В.В. и Р.А.В. следва да бъде уважен за сумата от  9039, 65 лв. и отхвърлен за горницата над тази сума до претендираните 17 650.00 лв. Искът на М.К. следва да бъде уважен за цялата сума /след допуснатото увеличение/, за която е предявен, а именно за сумата от 10238,60 лв.     Върху така присъдените суми следва да бъде заплатена и лихва, считано от датата на предявяване на исковете, а именно от 15.09.2006г.

          Като е направил аналогични правни изводи, Варненският окръжен съд е постановил законосъобразен и обоснован съдебен акт, който следва да бъде потвърден в обжалваните му осъдителни части, поради което и на основание чл. 208, ал. 1 от ГПК /отм./, Варненският апелативен съд

                             Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1752 от 29.12.2009 г. на Варненския окръжен съд, постановено по  гр. д. № 1731/2006г. в ЧАСТИТЕ МУ, с които „Експрес-Проект 2002” ЕООД – с. Равна гора, Варненска обл. е осъдено да заплати на : 1/ В.В.В. и Р.А.В. обезщетение за имуществени вреди на основание чл. 49, вр. чл. 45 от ЗЗД в размер на 9 030,65 лева и разноски по делото в размер на 275 лева и 2/ М.К.К. – обезщетение за имуществени вреди на основание чл. 49, вр. чл. 45 от ЗЗД в размер на 10 238,60 лева, както и разноски по делото в размер на 584,54 лева.

В необжалваните части решението е влязло в сила.

          Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                               2.