Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

182

гр. Варна, 01__. 12. 2011 г.

 

В   ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

                   ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение,  в закрито заседание на ___01____ ДЕКЕМВРИ през две хиляди и единадесета година в състав:

 

 

                                               Председател: МАРИНЕЛА  ДОНЧЕВА

                                                      Членове: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                      ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като изслуша докладвано от съдията Христова

гр. дело № 600 по описа за 2011 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.606 и следващите от ГПК.

С решение №58/26.10.2011 год., постановено по фирмено дело № 18/2010 г. по описа на Окръжен съд Добрич, ТО, е отказано вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване по партидата на местно поделение на религиозна институция „Мюсюлманско вероизповедание” с наименование Районно мюфтийство гр. Добрич, заявени с писмено искане вх.№ 64/25.10.2011 год.

Решението е обжалвано от Б.Х.Д. ЕГН **********, в качеството си на районен мюфтия на районно мюфтийство – гр. Добрич, със адрес ул. „Д-р Константин Стоилов”, №1, на основание чл. 606 от ГПК.

Подробни съображения се излагат в обстоятелствената част на жалбата. Оспорват се изводите на съда, че заявлението е подадено от неоправомощено лице, че е необходима различно от приложеното решение на Висшия мюсюлмански съвет, което да е за прекратяване и ликвидация на ЮЛ, че липсват доказателства решение №94/19.09.2011 год. е гласувано при спазване разпоредбите на Устава, тъй като не са представени доказателства за присъствалите лица и наличието на кворум. Твърди се, че съдът е следвало и служебно да изиска доказателства за посочените обстоятелства.

Варненският апелативен съд, след като обсъди становищата на страните във връзка с атакувания съдебен акт и с оглед правомощията си по чл.269 от ГПК намира следното:

Жалбата е допустима. Подадена е в срока по чл. 275, във вр. с чл. 606 от ГПК и е срещу подлежащ на обжалване валиден и допустим съдебен акт.

                   Преценявайки основателността на жалбата, съдът взе предвид следното:

ОС Добрич съд е бил сезиран със заявление от Б.Х. Джардан, в качеството му на районен мюфтия на районно мюфтийство – гр. Добрич, относно вписване на промени по ф.д. 18/2010 год. на ОС Добрич на местно поделение на Мюсюлманско вероизповедание по реда на чл. 20 Закона за вероизповеданията, чрез заличаването на вписаното по същото фирмено дело местно поделение на „Мюсюлманско вероизповедание” с наименование „Районно мюфтийство – гр. Добрич.

В заявлението се твърди, че съобразно чл. 61-63 от Устава на „Мюсюлманско изповедание” районните мюфтийства не са субекти от категорията на ЮЛ и не следва да бъдат вписвани като такива, поради което на 19.09.2011 год. централният колективен орган – Висшият мюсюлмански съвет, е взел решение за заличаване на вписаното поделение.

Към заявлението е представен препис-извлечение от протокол №3/19.09.2011 год. от заседание на Висшия мюсюлмански съвет, на което е взето решение №94 за заличаване на регистрираното по настоящото фирмено дело поделение на Мюсюлманско вероизповедание „Районно мюфтийство – град Добрич”, вписано по реда на чл. 20 ЗВ. Представен и списъкът на присъствалите и подписали решението от същото заседание, като от 31 членове по списъчен състав, присъствалите са 29.

         „Районно мюфтийство – гр. Добрич” е самостоятелно ЮЛ, регистрирано по чл. 20 ЗВ и съобразно предходния устав на Мюсюлманското изповедание в РБ като негово местно поделение. Видно е от решението за регистрацията му, че то се представлява от Хасан Хасанов Солак. Заявлението, по което тече настоящото производство, е подадено от районния мюфтия на районно мюфтийство Добрич като орган на местно ниво на Мюсюлманското изповедание по устава – чл. 62 от същия, който представлява Районното мюфтийство. Районното мюфтийство по новия устав, обаче, е администрация на местно ниво и няма нищо общо с регистрираното по ф.д. 18/2010 год. ЮЛ. В този смисъл г-н Д. няма легитимация да представлява това ЮЛ и да подава заявление за прекратяването. Такива правомощия има представляващия изповеданието на национално ниво въз основа на решение на висшия мюсюлмански съвет по чл. 35, т.14 от устава, но той може да упълномощава за упражняването им други лица само изрично. Липсва пълномощно за подаване на заявление за прекратяване по настоящото дело. Ето защо заявлението за прекратяване не е подадено от оправомощено за това лице.

От друга страна, представеното решение за заличаване на Районното мюфтийство на Висшия мюсюлмански съвет, не може да доведе до желания правен резултат. Независимо от статута си, който подлежи на промяна по новия устав, създаденото като юридическо лице местно поделение е могло да придобива имущество и е просъществувало в правния мир като самостотятелен правен субект достатъчно време. В този смисъл е и необходимостта да се вземе решение от Висшия мюсюлмански съвет за прекратяване на ЮЛ и ликвидацията му, с оглед решаване и съдбата на евентуално съществуващото имещуство, придобити права и съществуващи задължения на ЮЛ. Редът за прекратяване на ЮЛ е съобразно приетия устав, в който този въпрос следва да бъде уреден.

Ето защо, изводите на настоящия състав съвпадат с тези на ОС. Обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

                  ПОТВЪРЖДАВА решение №58/26.10.2011 год., постановено по фирмено дело № 18/2010 г. по описа на Окръжен съд Добрич, ТО, е отказано вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване по партидата на местно поделение на религиозна институция „Мюсюлманско вероизповедание” с наименование Районно мюфтийство гр. Добрич, заявени с писмено искане вх.№ 64/25.10.2011 год.              

                  Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:1.                2.