О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

465

Гр. Варна, _28_.07.2011г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на _28___ юли през две хиляди и единадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                 ИВАН ЛЕЩЕВ;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 405 по описа за 2011 г.:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК.

Образувано по частна жалба, подадена от П.И.П., ЕГН **********,*** Търново срещу определение № 321/26.05.2011 год. по гр.д. 310/2011 год. на ОС Добрич, с което производството е прекратено. 

Релевират се съображения за неправилност на постановения съдебен акт. Твърди се, че само поради непредставяне на разпределение от СИ не може да бъде приета исковата молба за нередовна. Твърди се, че ищецът не могъл да присъства на разпределението по здравословни причини, като по същите причини и ищецът не изпълнил вмененото му от съда задължение.

С последваща молба към частната жалба г-н П. е олбжалвал и разпорежданеот 15.06.2011 год. по гр.д. 310/2011 год. на ОС Добрич, с което е оставено без уважение и искането му за освобождаване от такси и разноски по делото. Разпореждането му е съобщена на 30.06.2011 год., а жалбата е подадена по пощата на 07.07.2011 год., в срок.

Преписи не са връчвани на насрещната страна, превид стадия на производството.

Съдебните актове са от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК. Частните жалби са постъпили в законоустановения срок и се явяват процесуално допустими.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба на г-н п. с правно основание на претенцията чл. 464 ГПК, за оспорване съществуването на вземане на присъединен взискател по извършено разпределение от СИ в изпълнително производство. Всъщност , в молбата се излага, че г-н п. е бил обявен за купувач на един от имотите на дружеството и трябва да плаща публичните му задължения, въпреки, че на практика е негов кредитор. Единственото твърдение по отношение вземането на НАП е, че то не е било известно на г-н П. и че уврежда държавата и обществото. Може да се приеме, че всъщност г-н П. атакува начина на разпределение на сумите и присъединяването на НАП като взискател, не и съществуването на вземането на НАП. Като ответници по иска са посочене ТД на НАП Търново и „Агропрогрес- Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново.

С разпореждане от 02.05.2011 год. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на нередовности: посочване на правосубектен ответник, за представяне на разпределение и доказателства за предявяването му от СИ като предпоставка за допустимост на иска, представяне на доказателства за внесена д.т. и посочване на цена на иска.

С молба в срок ищецът е посочил цена на иска – 43825 лв., посочил е защо оспорва вземането, представил е съобщение от СИ, с което го уведомяват каква сума дължи като обявен купувач по публична продан на имот и е направил искане за освобождаване от такси и разноски по делото.

С обжалваният акт производството по делото е прекратено поради неотстраняване в срок на нередовностите – непосочване на правосубектен ответник и непредставяне на доказателства за допустимост на иска.

По жалбата срещу прекратяването: искът по чл. 464 ГПК може да бъде предявен при две специални предпоставки за допустимост: извършено разпределение от СИ в изпълнителното производство и предявяване на иска в едномесечен преклузивен срок от разпределението. Доколкото разпределението се предявява на страните по реда на чл. 462, ал.1 ГПК, от този момент тече и едномесечния срок. Следователно, за да докаже допустимостта на производството, ищецът е следвало да представи доказателства за извършено разпределение и неговото предявяване. При дадена му възможност от ОС ищецът не е направил това. Релевираните съображения за големи разстояния и здравословни проблеми не могат да бъдат съобразени от настоящия състав, ищецът е следвало да поиска удължаване на срока за изпълнение указанията на съда. Представеното от него съобщение от СИ не касае разпределението и предявяването му на страните, а неговите последици.

След като в дадения му срок ищецът не е доказал допустимостта на претенцията си, съдът е имал правото и задължението да прекрати производството по делото като недопустимо, което е и направил с обжалвания акт. За пълнота на изложението, видно е от представеното пред настоящата инстанция разпределение на СИ, че то е било предявено на страните на 15.03.2011 год., а искът е заведен на 29.04.2011 год., следователно – след преклузивния срок. Това, че ищецът не е присъствал на предявяването по здравословни причини, не спира срока за предявяване на иска, след като е бил призован за предявяване на разпределението.

Предвид съвпадане на изводите в двете инстанции и липса на твърдяните отменителни основания в ЧЖ, обжалваният акт за прекратяване на производството следва да бъде потвърден.

По жалбата срещу разпореждането за отказ за освобождаване от заплащане на такси и разноски: От представените писмени доказателства по делото се установява, че ищецът е инвалид с 80% инвалидност, поради което и не работи, притежава жилище и ателие. Впожследствие е заявил пред въззивната инстанция, че притежава и два автомобила. Имущественото състояние на г-н п. не еудостоверено с декларация по чл. 83, ал.2, т.2 ГПК. За да бъде уважена молбата по чл. 83, ал.2 ГПК, следва да се установи, че ищцът няма достатъчно средства да заплати таксите по делото, предвид имуществото, възрастта, семейното им положение, трудоспособност и т.н. Не е доказано по делото, че г-н П. не притежава имущество и не може да заплати дължимите такси по делото.  Ето защо и обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, ВАпС

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА № 321/26.05.2011 год. по гр.д. 310/2011 год. на ОС Добрич, и разпореждане от 15.06.2011 год., с което се оставя без уважение искане по чл. 83, ал.2 ГПК по същото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: