О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №408

 

Гр. Варна, 07.07.2011г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на ____ юли през две хиляди и единадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА Х.;

                                 ПЕТЯ ПЕТРОВА;                               

Като разгледа докладваното от съдията П. Х.

*** по описа за 2011 г.:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК.

Образувано по частна жалба, подадена от В.Д.С., ЕГН **********,*** и И.В.Д., ЕГН **********,***, срещу определение № 1310 от 20.04.2011 г., постановено по гр.д. № 540/2010 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което им е върната молба за изменение на разноските вх.№ 12437/15.04.2011 год. по същото дело.

Релевират се съображения за неправилност на постановения съдебен акт. Твърди се, че представянето на списък за разноските не е предпоставка за възникване на правото на разноски по делото.

Насрещните страни Н.И.Н. и М.И.М. не са изразили становище по частната жалба.

Съдебният акт е от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК. Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е приключило с решение, с което се отхвърлят предявените искове в процеса. Жалбоподателите са ответници по отхвърлените искове. С решението съдът е приел, че няма да им присъди разноски, тъй като не са представили списък за реализирани такива.

Ответниците са направили своевремнно искане за присъждане на разноски, като е представена разписка за платен адвокатски хонорар в размер на 500 лв.

Решението не е обжалвано. Ответниците в срок са депозирали молба по чл. 248 ГПК за изменението му в частта за разноските, като са поискали отново присъждането им.

С обжалваното определение ОС е приел молбата за недопустима и я е върнал на молителите, отново по мотиви за липса на списък за разноските.

Съставът на ВАпС намира, че ОС в решението си е отказал присъждане на разноски, като този отказ поражда право за страната, поискала своевременно такива, да подаде молба за изменение на решението в частта за разноските, въпреки разпоредбата на чл. 81 ГПК. Смисълът на посочената разпоредба е да санкционира страната, непредставила списък на разноските, ако тази страна не е доволна от присъдения от съда размер.

Списъкът на разноските, обаче, не представлява предпоставка за възникване на правото на страната на разноски. Това право възниква за ответниците при три предпоставки: отхвърляне на иска/ прекратяване на спора, реализирани разноски и своевременно искане за присъждането им – чл. 78 ГПК. В посочената разпоредба липсва изискване за реализиране на правото на разноски да бъде представен списък по чл. 80 ГПК.

Следователно, списъкът цели улесняване на съда при определяне размера на разноските. В случая, обаче, е представено само адвокатско пълномощно с разписка за платения хонорар от 500 лв., който е и поискан от страната като разноски до приключване на устните състезания. В този случай представяне на списък не е необходимо – така Определение № 7 от 11.01.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1107/2009 г., III г. о., ГК.

Молбата на страната по чл. 248 ГПК е допустима и следва да бъде разгледана.

Предвид несъвпадане на изводите в двете инстанции и липса на твърдяните отменителни основания в ЧЖ, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, ВАпС

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 979 от 25.03.2011 г., постановено по гр.д. № 1170/2010 г. по описа на Окръжен съд – Варна И ВРЪЩА ДЕЛОТО НА ОС ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО МОЛБАТА ПО ЧЛ. 248 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: