Р Е Ш Е Н И Е

 

 

59

 

 

Гр.ВАРНА,23.04.2013 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР МАНЕВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:  РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                                    ДИМИТЪР Д.

 

 

При секретар: С.Д.

и в присъствието на прокурор: ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ,

 разгледа докладваното от съдия Д.

 ВНОХД №57/2013 год. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на въззивното производство е присъда по НОХД №390/2012 год. на Разградския окръжен съд, постановена на 07.02.2013 год.,с която, подсъдимият по делото: Ю.Д.И., български гражданин, е признат за виновен по обвинението по чл. 248а, ал. 3, вр. ал.1 от НК,вр. Чл. 55,ал.1 от НК, му е наложено наказание- лишаване от свобода за срок от три месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпълнение с изпитателен срок от три години.

Въззивното производство е образувано по протест на РзОП. В протеста се развиват доводи за несправедливост на наложеното наказание. Според прокурора , съда неправилно е определил наказанието при условията на чл.55, ал.1 от НК и неправилно не е наложил глоба на подсъдимия. Молят съда да измени присъдата в тази и част ,като отмени приложението на чл.55 от НК и определи наказание в размер на една година лишаване от свобода ,което на основание чл.66 от НК да отложи за изпълнение, с изпитателен срок от три години и наложи наказание глоба в размер на 2000 лева.

Подадена е въззивна жалба и от подсъдимия Ю.И.. Присъдата била неправилна, незаконосъобразна и необоснована. Моли съда да отмени присъдата и да бъде оправдан.

Представителят на прокуратурата не подържа подадения протест, като счита , че наложените наказания са правилни и справедливи. Подадената жалба от подсъдимия, според прокурора е неоснователна . Съда е събрал всички доказателства по делото и е постановил правилна и законосъобразна присъда.

Подсъдимият редовно призован, явява се лично и с адв.А.М. от АК-Разград. В съдебно заседание адв. М. представя писмена защита, в която развива доводи за допуснати съществени процесуални нарушения,съда неправилно е обсъдил събраните доказателства.Липсва обективен и субективен състав на престъплението за което е осъден. Молят съда да постанови оправдателна присъда.

 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД Е ПРИЕЛ СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

 

 

 През 2010 г. в ОД на ДФ „Земеделие”- гр.Разград се приемали документи по различни схеми и мерки за подпомагане на земеделските производители.

Една от тези схеми за подпомагане била СЕПП / Схема за единно плащане на площ/-за ползвани от земеделските стопани земеделски площи: обработваема земя. трайни насаждения, постоянно затревени площи/пасища и ливади/, семейни градини и др. Средствата за плащане по СЕПП били изцяло от Европейския фонд /ЕФ/ за гарантиране на земеделието, който е фонд принадлежащ на Европейския съюз /ЕС/.

Друга схема, която била финансирана от фонд принадлежащ на ЕС и държавния бюджет била НДП /Схема за национални доплащания/ на хектар земеделска земя. По нея се давало възможност на земеделските стопани да получат допълнителни средства от държавния бюджет. Обикновено се кандидатствало и по двете програми.

Правилата за кандидатстване по СЕПП и НДП били уредени в Наредба № 5/27.02.2009г. на МЗХ за условията и реда за подаване на заявления за схеми и мерки за директни плащания. Подаването на документите по СЕПП се извършвало в Общинските служби „Земеделие” /ОСЗ/ по постоянен адрес за ФЛ или адрес на управление за ЮЛ. Най-важното условие при кандидатстването по тези програми било заявителите реално да обработват във вида и количеството посочените от тях земеделски площи към момента на кандидатстването йм за съответната година. В заявлението за кандидатстване всеки от кандидатите посочвал, че е запознат с условията и реда за кандидатстване по програми СЕПП, като лично се подписвал и в таблиците за ползвани от него земеделски площи допустими за подпомагане.

С Решение №1/25.04.2007г. по ф.д.№ 278/2007г. на ОС- гр.Разград било вписано Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „ЕКО 2007” - с.Благоево, ул.”Хр.Ботев”-№ 43. Във връзка с осъществяваната дейност през 20 Юг. дружеството кандидатствало за безвъзмездно финансово подпомагане на земеделските производители по Програма за развитие на селскостопанските райони 2007-2013г. по програма СЕПП.От учредяването до края на 20Юг. сдружението се представлявало от неговия председател подсъдимия Ю.Д.И..

С договор № 114/12.05.20Юг. Община Разград предоставила на поде.И. като председател на СНЦ „ЕКО 2007”-с.Благоево за ползване пасища и мери от общинския поземлен фонд общо в размер на 772,78 декара, за което била заплатена наемна цена в размер на 2 418,16лв./л.2Ю-212/.

На 15.05.201 Or. в гр.Разград поде.И. в качеството си на председател и представляващ СНЦ „ЕКО 2007”-с.Благоево, депозирал пред ОСЗ - гр.Разград Заявление за входяща регистрация с УИН 1722061048114 и приложените към него таблици на използваните парцели и получил УРН 262290. В него той посочил за подпомагане по СЕПГТ 16 бр.парцели с обща площ 82,87 хектара, находящи се в землището на с.Благоево и с.Балкански, общ.Разград, с предназначение пасища и мери. Като правно основание за ползване на заявените за подпомагане площи, бенефициентът посочил сключения с Община Разград договор за наем.

След попълване и обработка на заявлението за входяща регистрация и приложената към него таблица за използвани парцели 2010 г., същото било разпечатано от служителя в ОСЗ и предоставено за подпис на подс. И.. Последният се подписал лично на Заявлението и приложените към него таблици.

В резултат на извършената административна проверка в ИСАК регистър „Директни плащания” поде.И. бил уведомен, че е декларирал за подпомагане площи, които попадали извън тези, подходящи за подпомагане. По повод на това подписал и декларация за допустимост на площи от предходна кампания.

На същата дата 15.05.20Юг. подал и подписал лично Заявление за подпомагане и приложените към него таблици на използваните парцели за 20 Юг., като посочил същите 16 парцела.

Със Заповед № РД 46-39/31.01.2011г. на Министъра на земеделието и храните е било възложено извършването на специализирана теренна проверка в землището на с.Благоево и с.Балкански, обл.Разград ЕКАТТЕ 04296. На 08.02.2011г. св.А.Нецова, заемаща длъжността началник ОСЗ - гр.Разград и Я.я.-експерт в отдел „Регионален технически инспекторат” при ОД на ДФ „Земеделие”-гр.Разград извършили проверка, която се състояла в това да проверят дали парцелите се поддържат в добро земеделско и екологично състояние и дали са в състояние подходящо за паша на животни. Констатациите от проверката били отразени в Протокол за специализирана теренна проверка на място от 08.02.2011г. /л.113-117/. С него се установявало, че парцели с БЗС №№ 04296-96-1-1, 04296-172-1-1, 04296-183-1-1 и 02467-221-2-1 са изцяло недопустими за подпомагане.

С оглед на констатациите от проверката на сдружението било отказано отпускане на субсидия и наложена санкция в размер на 15 160 лв.

 

ОТНОСНО ОБОСНОВАНАСТТА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРИСЪДАТА:

 

Първоинстанционният съд е провел съдебно дирене и е събрал необходимите доказателства по делото. Извършил е анализ на събраните доказателства по делото и е направил своите правни изводи, с които изводи настоящият състав на съда е съгласен.

След анализ на събраните доказателства по делото ,безспорно е установено и доказано ,че подсъдимия И. от обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.248”а”, ал.3 от НК. Със действията си подсъдимия е представил неверни сведения в ОСЗ, с цел да получи кредит . Подсъдимия е представлявал юридическото лице СНЦ „ЕКО 2007” –с. Благоево, в качеството си на председател и представляващ.

От събраните доказателства по делото е установено ,че на 15.05.2010 год.,подсъдимия лично е подал и подписал Заявлението за входяща регистрация и приложените към него таблици, на използваните парцели и получил УРН. В това заявление лично той е посочил 16 бр. парцела с обща площ 82,87 хектара, които са се намирали в землището на с. Благоево и с. Балкански.

Прави впечатление, че по договора за наем сключен с общината са включени много повече парцели. В Заявлението са вписани само 16 парцела, като под № 16 е записан физически блок № 221-2-1, който парцел на практика е парцела ,който към момента на подаване на заявлението се е намирал в землището на с. Балкански.

Неоснователно е възражението на защитника на подсъдимия, че такъв парцел подсъдимия не е заявявал и че неправилно е осъден за този парцел. Самият подсъдим и разпитаните по делото свидетели, като Георги Къосев казва, че е останал един парцел към с. Балкански , което пасище не са успели да почистят. От събраните доказателства по делото е установено, че подсъдимия е заявил за подпомагане, не само площите по договора за наем, а и други такива.

Безспорно е установено ,че подадените документи в ОСЗ са подписани лично от него и подадени от него.

Неоснователни са твърденията му ,че общината има вина и поради пропуски в работа на общинската служба той не разбрал ,кои площи са недопустими за регистриране по програмата. Подсъдимия е кандидатствал по тази програма и предходните години, ползвал е средства по тази програма и му е било пределно ясно , на какви условия трябва да отговарят заявените площи по програмата.

Безспорно е доказано, че към момента на подаване на заявлението, подсъдимия е знаел, че земеделските парцели, с които кандидатства трябва да отговарят на условията за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, бил е запознат с дефинициите за земеделска земя, съгласно действащото законодателство, както и с изискването, че парцелите, за които кандидатства за субсидия, са в съответствие с тези дефиниции, тоест ,че заявените парцели като пасища и мери трябва да са добре почистени и подържани.

Неоснователни са възраженията на подсъдимия ,че нямал време и общината не му предоставила информация за състоянието на дадените под наем парцели. Договора за наем е бил сключен три дни преди да ги декларира пред ОСЗ.

Подсъдимия е знаел, какви са условията за кандидатстване и оправданието му с действията на общинската служба са неоснователни. Несъстоятелно е това оправдаване и поради следния факт. Веднага след подаване на заявлението и приложените към него таблици, длъжностното лице приело документите, веднага извършило компютърна проверка в ИСАК регистър „директни плащания”. При тази проверка длъжностното лице уведомило подсъдимия ,че 11 от заявените площи излизат частично извън площите подходящи за подпомагане определени от МЗХ. Обяснено му е било, че част от тези мери и пасища са недопустими за подпомагане към датата на подаване на заявлението- 15.05.20120 год. Въпреки това, подсъдимия е подписал декларация за недопустимост на площи ,като е декларирал, че ще подържа в добро екологично състояние площите, взети под наем. Подсъдимия е бил предупреден ,че ще бъде извършена и техническа проверка на място.

В резултат на извършената техническа проверка се установило ,че четирите парцела ,за които му е повдигнато обвинение и е осъден, не отговарят на изискванията по програмата.

Неоснователни са възраженията на подсъдимия ,че тази проверка била извършена в негово отсъствие. Съгласно нормативните изисквания за извършването на такава проверка, не е необходимо присъствието на бенефициента, тъй като проверката се е извършвала и на други парцели . Присъствието му е задължително ,ако се извършва проверка само на парцели на подсъдимия.

Подсъдимия признава и не отрича, че е получил уведомително писмо за резултатите от извършената проверка, за отказа за подпомагане и за наложената санкция и за правото му да обжалва това пред Министъра на земеделието и храните. Подсъдимия не е обжалвал този акт.

Неоснователни са доводите на защитника на подсъдимия ,че са допуснати съществени процесуални нарушения по време на съдебното дирене ,тъй като на подсъдимия е било отказано правото на защита.

От доказателствата по делото е видно ,че на 06.12.2012 год. се е провело заседание на съда за предварително изслушване. Тъй като за предварителното изслушване подсъдимия не е бил упълномощил адвокат, съда е направил искане и е бил определен за служебен защитник на подсъдимия- адв. А.М. от АК-Разград. В началото на съдебното заседание ,подсъдимия е заявил ,че ще упълномощи адв. М. и че той ще го защитава по делото като упълномощен от него, а не като служебен защитник.

Подсъдимия и защитника му са заявили ,че не желаят делото да се гледа по съкратената процедура и ход на делото не е бил даден, като следващото съдебно заседание е било насрочено за 07.12.2012 год. Преди започване на съдебното следствие на 07.12.2012 год. подсъдимия е заявил ,че не е упълномощил адв. М. или друг адвокат. Моли съда и желае делото да се гледа без адвокат.

Тъй като адвокатската защита по делото не е задължителна , на подсъдимия не е бил назначен служебен защитник. Негово право е да се яви по делото без защитник и да се защитава сам. Ето защо настоящият състав на съда намира и е категоричен ,че на подсъдимия не е отказано право на защита.

 При така събраните и обсъдени доказателства по делото, настоящият състав на съда намира ,че правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е признал за виновен и е осъдил същият по чл.248а , ал.3 от НК.

 

ОТНОСНО СПРАВЕДЛИВОСТТА НА ПРИСЪДАТА:

 

При определяне на вида и размера на наложеното наказание, първоинстанционният съд е обсъдил всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и правилно и обективно е наложил справедливо наказание.

В съдебно заседание ,представителя на апелативна прокуратура не подържа протеста ,като счита ,че наложеното наказание е справедливо и не е необходимо неговото увеличение. Подадената жалба от подсъдимия е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

При определяне на наказанието съда е отчел като :

-смекчаващи вината обстоятелства-извършеното престъпление не е резултатно и не са причинени вреди, чистото съдебно минало на подсъдимия,възрастта на подсъдимия и неговото семейно материално положение, от заявените 16 парцела ,само 4 броя са останали непочистени.

-като отегчаващи вината обстоятелства-обществената опасност на извършеното престъпление, при злоупотреби на средства от еврофондовете.

Обсъждайки смекчаващите вината обстоятелства ,съда е приел и правилно е приложил разпоредбите на чл.55, ал.1, т.1 от НК и чл.55, ал.3 от НК.Съда е преценил ,че дееца не е с висока обществена опасност личност, поради което е наложил наказание в минималния му размер и е отложил същото за изпълнение, при условията на чл.66 от НК. Правилно съда не е наложил и глобата на подсъдимия, имайки предвид неговото имотно и финансово състояние.

Настоящият състав на съда намира, че така определеното наказание ,ще изиграе възпитателна роля върху подсъдимия и другите членове на обществото и по този начин ще бъдат постигнати целите и задачите визирани в чл.36 от НК.

 

 

 

При извършената служебна проверка на присъдата от въззивната инстанция, не бяха констатирани пропуски или нарушения, водещи до отмяна на присъдата.

 

Водим от горното и на основание  чл.338  от НПК ,ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД

                                                                                                                            

                               Р Е Ш И

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда  на Разградския окръжен съд постановена на 07.02.13 год. по НОХД № 390/12 год. с подсъдим:Ю.Д.И., ЕГН-**********.

 

Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от получаване на съобщението по чл.340 , ал.2 от НПК, пред ВКС на Р.България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                            2.