Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Варна, 12.11.2012г.

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на девети ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божидар Манев

ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Росица Тончева

 секретар Г.Н.

 прокурор Анна Помакова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД № 264 по описа за 2012 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по  частен протест на Окръжен прокурор при ОП Силистра против определението на Силистренския окръжен съд от 16.08.2012г. постановено но нохд №49/2011г., с което са групирани наказания на основание чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК на А.И.А. като му е определено общо наказание от две години и единадесет месеца лишаване от свобода. В протеста се твърди, че има противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на определението, с което са групирани наказанията, изразяващо се в неприлагане на чл.24 НК в диспозитива. Предлага се настоящата инстанция да отмени определението като върне делото за ново разглеждане от друг състав на  същия съд. В съдебно заседание Апелативният прокурор изразява становище за основателност на протеста, като посочва още едно допуснато нарушение – необсъждане на групирането на наказанията пробация .

Протестът е подаден в срок и е допустим.

Разгледан по същество е основателен.

Обсъждайки наказанията предложени за групиране окръжният съд правилно ги е изброил като е приел, че по девет следва да бъде извършена комулация като на молителя А. се определи едно общо най-тежко наказание от две години е единадесет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи при строг режим в затвор. В мотивите към определението съдът е посочил, че с оглед личната и генерална превенция следва да се приложи и разпоредбата на чл.24 НК като така определеното общо най-тежко наказание се увеличи с единадесет месеца лишаване от свобода. В диспозитива на определението си обаче е пропуснал да впише този текст.

Настоящата инстанция намира, че не е необходимо да връща делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд, а може да изправи този порок на определението като го измени в този смисъл и приложи разпоредбата на чл.24 НК.

Настоящата инстанция приема, че волята на окръжният съд е била именно такава предвид многобройните осъждания на молителя и липсата на всякакъв превъзпитаващ ефект върху него от тях Спрямо молителя многократно е било проявявано снизхождение, включително и с приложение на чл.55 НК, но нова не е било отчитано от молителя, който е продължил с престъпната си дейност.

В този смисъл следва да се измени атакуваното определение, като по отношение на молителя А. следва да се приложи разпоредбата на чл.24 НК като определеното общо най-тежко наказание се увеличи с единадесет месеца лишаване от свобода при строг режим.

По отношение на наказанията пробация, същите са правилно комулирани като ако има изтърпяна част от тях тя следва да се приспадне по съответния ред.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.1 НПК Варненският апелативен съд

 Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА определението от 16.08.2012г. на Силистренския окръжен съд по нохд №49/2011г., като на основание чл.24 НК увеличава така определеното общо най-тежко наказание по чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК от две години и единадесет месеца лишаване от свобода при строг режим с ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода при строг режим.

ПОТВЪРЖДАВА определението м останалата му част.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                               2.